01.
Wydarzenie
02.
Termin
03.
Miejsce
04.
Koszyk
05.
Podsumowanie
Trwa komunikacja

Regulamin

 Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej Nowego Teatru w Warszawie

wprowadzony z dniem 10 grudnia 2020 roku

Zarządzeniem Dyrektor Nowego Teatru numer 33/2020

 

Tekst jednolity Regulaminu

uwzględniający zmiany Regulaminu wprowadzone

Zarządzeniem Wicedyrektorki Nowego Teatru numer 20/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku

 

 

§ 1 Słownik

 1. Teatr – Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod nr RIA 113/85.
 2. PayU – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP: 7792308495.
 3. Kasa – kasa (w szczególności punkt sprzedaży biletów) znajdująca się w siedzibie Teatru.
 4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu przez Witrynę (zarówno konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak i osoba niebędąca konsumentem).
 5. Wydarzenie – publiczne wykonania spektakli teatralnych i innych form teatralnych, koncerty i wszelkie inne wydarzenia artystyczne i kulturalne odbywające się w siedzibie Teatru, organizowane lub współorganizowane przez Teatr poza siedzibą Teatru, na które sprzedawane są Bilety za pośrednictwem Witryny.
 6. Bilet – dokument w formie papierowej lub elektronicznej uprawniający okaziciela do uczestniczenia w Wydarzeniu, wystawiony do sprzedaży przez Teatr za pośrednictwem Witryny.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę Biletów oraz Wydarzenie, którego Zamówienie dotyczy, złożone za pośrednictwem Witryny.
 8. Witryna – serwis internetowy Teatru nowyteatr.org, umożliwiający sprzedaż i dystrybucję Biletów przez Teatr oraz złożenie Zamówienia przez Kupującego.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 10. Regulamin Rezerwacji i Sprzedaży Biletów – Regulamin Rezerwacji i Sprzedaży Biletów w Nowym Teatrze w Warszawie, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektor Nowego Teatru numer 12/2016 z późniejszymi zmianami, dostępny na stronie internetowej: https://nowyteatr.org/pl/bilety.

 

 § 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Zakup Biletu za pośrednictwem Witryny oznacza akceptację Regulaminu przez Kupującego.
 3. Teatr może wystawić do sprzedaży za pośrednictwem Witryny Bilety indywidualne: normalne i ulgowe, bilety branżowe lub też – w przypadku spektakli przeznaczonych dla dzieci – Bilety indywidualne dla dorosłego i dla dziecka (jeżeli takie zostały przez Teatr przewidziane). Teatr jest uprawniony do sprzedaży Biletów na niektóre Wydarzenia wyłącznie za pośrednictwem Witryny. Pozostałe Bilety na Wydarzenia, opisane w Regulaminie Rezerwacji i Sprzedaży Biletów, o ile są dostępne, można nabyć w Kasie.
 4. Zakup Biletów na Wydarzenia jest możliwy pod warunkiem dostępności Biletów wystawionych przez Teatr do sprzedaży za pośrednictwem Witryny. Niedostępność Biletów za pośrednictwem Witryny nie oznacza braku biletów w Kasie.
 5. Poprzez Witrynę nie można dokonać rezerwacji Biletów.
 6. Kupujący może jednorazowo dokonać za pośrednictwem Witryny zakupu nie więcej niż 10 (słownie: dziesięciu) Biletów. W przypadku chęci zakupu większej niż wskazana w zdaniu poprzedzającym liczby Biletów, Kupujący powinien skontaktować się z Teatrem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie z Biurem Obsługi Widzów lub Kasą.
 7. Podane w Witrynie ceny Biletów zawierają podatek VAT.
 8. Informacje dotyczące poszczególnych Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 1740 j.t. z późn. zm.).
 9. Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności: informacje, o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 j.t. z późn. zm.), potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej na podany w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 10. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2018 poz. 2519) sprzedaż Biletów za pośrednictwem Witryny nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Faktura VAT za zakup Biletu, w przypadku zaznaczenia chęci jej otrzymania w procesie składania Zamówienia, zostanie przesłana Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w czasie składania Zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.
 12. Wszystkie informacje na temat repertuaru Teatru, cennika oraz godzin pracy i danych kontaktowych Biura Obsługi Widzów i Kasy opublikowane są na stronie nowyteatr.org

 

 

§ 3 Zasady sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny

 1. Sprzedaż i dystrybucja Biletów on-line przez Teatr oraz składanie Zamówień przez Kupującego odbywa się poprzez Witrynę.
 2. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Witryny kończy się nie później niż na 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia. Teatr może zakończyć sprzedaż Biletów na Wydarzenie za pośrednictwem Witryny w każdej chwili, bez podania przyczyn.
 3. W celu dokonania zakupu Biletów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie opcji „akceptuję Regulamin” oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych poprzez zaznaczenie opcji “Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w celu kupna biletów przez bilety.nowyteatr.org, dostępną tutaj*”. Zaznaczenie ww. opcji jest konieczne w celu złożenia Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia poprzez Witrynę, Kupujący wybiera Bilet na wybrane Wydarzenie, a następnie postępuje zgodnie z dalszymi instrukcjami zamieszczonymi w Witrynie.
 6. Dokonanie przez Kupującego zapłaty ceny za Bilety odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl obsługiwanego przez system płatności PayU. Szczegółowy opis sposobów płatności oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących płatności określa regulamin systemu PayU, dostępny pod adresem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ Teatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatności PayU.
 7. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku łącznego spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów, wskazanych poniżej:

  • rejestracji Kupującego w Witrynie albo wypełnienia formularza Zamówienia bez rejestracji, z podaniem danych niezbędnych w procesie zakupu Biletów;
  • złożenia przez Kupującego Zamówienia;
  • zapłaty przez Kupującego ceny za Bilety;
  • odnotowania przez system płatności PayU potwierdzenia dokonania przelewu przez bank, za pośrednictwem którego Kupujący dokonał zapłaty ceny za Bilet lub dokonania płatności kartą płatniczą;
  • otrzymania potwierdzenia finalizacji transakcji, zawierającego nabyte Bilety, na adres e-mail, wskazany przez Kupującego w procesie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej,
   przy czym umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaistnienia ostatniego ze zdarzeń, określonych w niniejszym ustępie, tj. otrzymania potwierdzenia finalizacji transakcji wraz z nabytymi Biletami.

 9. Jeżeli bank, za pośrednictwem którego Kupujący dokonał zapłaty ceny za Bilet, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty od Kupującego, nie prześle potwierdzenia dokonania płatności w ciągu 30 minut od jej zarejestrowania w systemie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, zarezerwowane przez Kupującego w procesie składania Zamówienia Bilety zostaną zwolnione, a środki pobrane z konta bankowego Kupującego pozostaną w PayU do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo zostaną zwrócone Kupującemu na konto bankowe, z którego była dokonana płatność. W celu ustalenia ścieżki postępowania w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się bezpośrednio z PayU za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc@platnosci.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 630 60 05.
 10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w czasie rejestracji w Witrynie lub w czasie wypełniania formularza Zamówienia. W szczególności Teatr nie odpowiada za podanie przez Kupującego nieprawidłowego adresu e-mail, na który należy wysłać nabyte Bilety. W razie podania przez Kupującego nieprawidłowego adresu e-mail, umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą z chwilą wysłania przez Teatr potwierdzenia finalizacji transakcji wraz z nabytymi Biletami.
 11. Przed wejściem na Wydarzenie Kupujący ma obowiązek okazać bileterowi Bilet wydrukowany lub wyświetlony na urządzeniu mobilnym umożliwiającym skanowanie kodu QR lub kodu kreskowego zamieszczonego na Bilecie. W razie braku urządzenia mobilnego, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem wydrukować Bilet przesłany mu przez Teatr po finalizacji Zamówienia.
 12. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zagubione przez Kupującego lub zniszczone w sposób uniemożliwiający weryfikację znajdującego się na nich kodu QR lub kodu kreskowego.
 13. Bilety zakupione za pośrednictwem Witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
 14. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:

  • nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci Internet;
  • wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów lub sposób ich konfiguracji;
  • przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 

§ 4 Reklamacje, zwrot i wymiana Biletów

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i następnych poniżej, Kupującemu zawierającemu umowę sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 roku poz. 287 j.t.), nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w repertuarze Teatru oraz odwoływania Wydarzeń.
 3. W przypadku odwołania danego Wydarzenia lub wprowadzenia przez Teatr zmian w repertuarze, Kupującemu przysługuje zwrot należności za zakupiony Bilet, na zasadach określonych w informacji ogłoszonej przez Teatr na stronie internetowej, nie później jednak niż w terminie 6 lat od dnia nabycia Biletów.
 4. W celu zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny w przypadku odwołania danego Wydarzenia lub wprowadzenia przez Teatr zmian w repertuarze, Kupujący winien skontaktować się z Biurem Obsługi Widza oraz przesłać na adres poczty elektronicznej bow@nowyteatr.org potwierdzenie zakupu Biletów oraz Bilety otrzymane przez Kupującego drogą elektroniczną od Teatru.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Zamówienia, z wyłączeniem reklamacji dotyczących funkcjonowania systemu płatności PayU, należy przesyłać na adres: bow@nowyteatr.org  wpisując w temacie wiadomości „REKLAMACJA”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a w razie uprzedniego dokonania transakcji – również otrzymany od Teatru Bilet lub Bilety. Reklamacje dotyczące Zamówienia należy składać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia finalizacji transakcji; jeżeli potwierdzenie nie zostanie wysłane, powyższy termin rozpoczyna się z dniem dokonania zapłaty przez Kupującego. Pozostałe reklamacje mogą być przesyłane nie później niż 7 (siedem) dni od dnia powzięcia przez widza informacji o zaistniałej sytuacji lub zdarzeniu, które jest przyczyną reklamacji. Reklamacja wniesiona po terminie nie będzie uwzględniana. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Kupujący ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym, na zasadach ogólnych.
 6. Zwrot lub wymiana Biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny, bez względu na przyczynę zwrotu lub wymiany Biletów, może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed Wydarzeniem. W tym celu Kupujący winien skontaktować się z Biurem Obsługi Widza oraz przesłać na adres poczty elektronicznej bow@nowyteatr.orgpotwierdzenie zakupu Biletów oraz Bilety otrzymane przez Kupującego drogą elektroniczną od Teatru. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do zwrotów Biletów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

 

§ 5 Dane osobowe Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Witryny jest Teatr, e-mail do inspektora ochrony danych: iodo@nowyteatr.org.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 j.t. z późn. zm.).
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania jest zawarcie umowy sprzedaży Biletów i realizacja Zamówienia, niezbędny do wykonania umowy kontakt z Kupującym (w szczególności działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny). Dodatkowo Kupujący może wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Teatr w celu przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr, a wówczas podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. W związku z realizacją Zamówienia, Teatr udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego PayU.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia wygaśnięcia roszczeń związanych z umową sprzedaży Biletów.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ze względu na to, że przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz niezbędnego kontaktu z Kupującym, niepodanie danych wskazanych w Witrynie skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny.
 8. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Teatru, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych i prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  
 9. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2020 r.
 2. Regulamin dostępny jest w Witrynie oraz w Kasie.
 3. Teatr może zmienić Regulamin w każdej chwili, poprzez upublicznienie zmienionego Regulaminu w Witrynie Teatru. Zmiana uznana zostaje za dokonaną z chwilą jej upublicznienia, chyba że zmieniony Regulamin stanowi inaczej.
 4. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna wobec umów sprzedaży Biletów zawartych po dokonaniu zmiany.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu Rezerwacji i Sprzedaży Biletów.
 6. Niniejszy Regulamin nie może wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta gwarantowanych mu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.